top

ציונים

ציונים בביה"ס להיסטוריה

סטודנט יקר,

החל משנת הלימודים תשע"ז קבלת ציונים  תתאפשר באמצעות מערכת הודעות בהתאם לחוק צנעת הפרט.

יש לבצע רישום בהתאם להנחיות

לצפייה בציונים לחץ

אוריינות מידע

ככל שמקורות המידע הולכים ומתרבים ונגישותם זמינה, גובר הצורך במיומנויות בסיסיות לאיתור מידע רלוונטי ואמין. 
ביה"ס להיסטוריה והספרייה מאמינים כי כל סטודנט בוגר אוניברסיטה צריך לסיים לימודיו כשבאמתחתו שליטה מלאה במיומנויות מידע, הכוללות איתור, מיקוד, הערכה ובקורת של החומרים בהם הוא משתמש. מיומנויות אלה ישמשו את בוגר התואר הראשון גם בלימודיו לתארים מתקדמים ויהוו תשתית מידענית אוריינית בעבודת החקר בעתיד ובחייו העצמאיים.
בסוף הקורס הסטודנטים:
יכירו את מאגרי המידע המרכזיים בתחומם.
יוכלו לבצע חיפושים יעילים באופן עצמאי.
יוכלו להעריך את מקורות המידע באופן ביקורתי.
יוכלו להתמודד עם נושאי מחקר מורכבים הדורשים יכולת ניתוח.
ידעו לצטט באופן ראוי את מקורות המידע בהם השתמשו בעבודתם
זהו קורס מתוקשב, ומשותף לכל החוגים להיסטוריה.

pdf אוריינות מידע 

מבוא להיסטוריה עולמית

הקורס "מבוא להיסטוריה עולמית" יסקור את תולדות התפתחות המין האנושי, מימי האדם הקדמון ועד לעידן מהפכת המידע.
שזורים בסיקור ההתפתחויות ההיסטוריות במגוון תרבויות תבל, יתקיימו מספר "שיעורי מסגרת" אשר יטפלו בנושאי-על.
נושאי-על אלה יצביעו על תהליכים והתרחשויות מקבילים, בזירות גיאוגרפיות ותרבותיות שונות, מתוך כוונה לזהות את ולהצביע על כיווני ההתפתחות הכלליים של המין האנושי כולו.
במסגרת הקורסייבחנוגם תהליכים היסטוריים אינטגרטיביים, הווה אומר - כיצד תהליכים היסטוריים מקבילים קרבו תרבויות וחברות אלה לאלה ומן הצד השני,ייבחנו תהליכיהיפרדות, קרי - כיצד תהליכים מקבילים הביאו להרחקה של תרבויות וחברות אלה מאלה.
במסגרת התכנים שיילמדו בקורס תוצג ראייה רחבה של כלל ההיסטוריה האנושית בבחינת מתן קונטקסט כללי שישלים את תחומי העניין ההיסטוריים הספציפיים שבהם יעסוק הסטודנט במסגרת לימודיו בחוגים השונים המרכיבים את בית הספר להיסטוריה, כמו גם מתן מענה לשאלה כיצד הגיעה התרבות האנושית למקום שבו היא נמצאת כיום. הקורס יהווה מעין מסגרת על ליצירת מכנה ידע בסיסי משותף לכלל תלמידי בית הספר להיסטוריה.