top

אוריינות מידע

ככל שמקורות המידע הולכים ומתרבים ונגישותם זמינה, גובר הצורך במיומנויות בסיסיות לאיתור מידע רלוונטי ואמין. 
ביה"ס להיסטוריה והספרייה מאמינים כי כל סטודנט בוגר אוניברסיטה צריך לסיים לימודיו כשבאמתחתו שליטה מלאה במיומנויות מידע, הכוללות איתור, מיקוד, הערכה ובקורת של החומרים בהם הוא משתמש. מיומנויות אלה ישמשו את בוגר התואר הראשון גם בלימודיו לתארים מתקדמים ויהוו תשתית מידענית אוריינית בעבודת החקר בעתיד ובחייו העצמאיים.
בסוף הקורס הסטודנטים:
יכירו את מאגרי המידע המרכזיים בתחומם.
יוכלו לבצע חיפושים יעילים באופן עצמאי.
יוכלו להעריך את מקורות המידע באופן ביקורתי.
יוכלו להתמודד עם נושאי מחקר מורכבים הדורשים יכולת ניתוח.
ידעו לצטט באופן ראוי את מקורות המידע בהם השתמשו בעבודתם
זהו קורס מתוקשב, ומשותף לכל החוגים להיסטוריה.

pdf אוריינות מידע