top

מבוא להיסטוריה עולמית

הקורס "מבוא להיסטוריה עולמית" יסקור את תולדות התפתחות המין האנושי, מימי האדם הקדמון ועד לעידן מהפכת המידע.
שזורים בסיקור ההתפתחויות ההיסטוריות במגוון תרבויות תבל, יתקיימו מספר "שיעורי מסגרת" אשר יטפלו בנושאי-על.
נושאי-על אלה יצביעו על תהליכים והתרחשויות מקבילים, בזירות גיאוגרפיות ותרבותיות שונות, מתוך כוונה לזהות את ולהצביע על כיווני ההתפתחות הכלליים של המין האנושי כולו.
במסגרת הקורסייבחנוגם תהליכים היסטוריים אינטגרטיביים, הווה אומר - כיצד תהליכים היסטוריים מקבילים קרבו תרבויות וחברות אלה לאלה ומן הצד השני,ייבחנו תהליכיהיפרדות, קרי - כיצד תהליכים מקבילים הביאו להרחקה של תרבויות וחברות אלה מאלה.
במסגרת התכנים שיילמדו בקורס תוצג ראייה רחבה של כלל ההיסטוריה האנושית בבחינת מתן קונטקסט כללי שישלים את תחומי העניין ההיסטוריים הספציפיים שבהם יעסוק הסטודנט במסגרת לימודיו בחוגים השונים המרכיבים את בית הספר להיסטוריה, כמו גם מתן מענה לשאלה כיצד הגיעה התרבות האנושית למקום שבו היא נמצאת כיום. הקורס יהווה מעין מסגרת על ליצירת מכנה ידע בסיסי משותף לכלל תלמידי בית הספר להיסטוריה.