top

אוריאל סימונסון, החוג להיסטוריה של המזה"ת

אוריאל סימונסון, החוג להיסטוריה של המזה"ת

התמחות: יחסים בין דתיים בשלהי העת העתיקה, התקופה האסלאמית הקדומה וימה"ב.

מעבר דתי, משפחות מעורבות-דתית ומגעים בין דתיים בקרב בני הדתות המונותיאיסטיות.

התמחות בתקנות הכנסיות המזרחיות (סוריות), תשובות הגאונים, משפט מוסלמי.

קורסים:

האיש הקדוש בשלוש הדתות המונותיאיסטיות

התאסלמות בתקופה האסלאמית הקדומה

יחסים בין מוסלמים ולא-מוסלמים

מבוא לתקופה האסלאמית הקלאסית

עדי ארליך, החוג לארכיאולוגיה והחוג לתולדות האמנות

עדי ארליך, החוג לארכיאולוגיה והחוג לתולדות האמנות

התמחות: ארכיאולוגיה ואמנות של ארץ ישראל בתקופות ההפרסית, הלניסטית, רומית וביזנטית. צלמיות טרקוטה, פסיפסים, דת ופולחן פגאניים, פגאנים בא"י בתקופה ההליסטית, הייישוב היהודי בתקופת המשנה והתלמוד.

יונתן בן דב, החוג למקרא

יונתן בן דב, החוג למקרא

התמחות: מגילות מדבר יהודה, ספרות אפוקליפטית, המקרא והמזרח הקדום (ספרות, לשון, ואיקונוגרפיה), המזרח ההלניסטי, תולדות האסטרונומיה, תפיסות של זמן ומרחב, מדעי הרוח הדיגיטליים.

קורסים:

מבוא לנוסח המקרא

צדק חברתי במקרא ובמזרח הקדום

הטבע והבריאה במקרא ובמזרח הקדום

אפוקליפסה

זמן (קורס בינתחומי עם מצרים מפילוסופיה, היסטוריה ואמנות)

התגבשות התפילה

עיונים בספרי מקרא: מלכים, עמוס, איוב, תהלים, דניאל

השליחות הנבואית

מיכאל איזנברג, החוג לארכיאולוגיה

מיכאל איזנברג, החוג לארכיאולוגיה

קורסים:

סמינר מ"א ופתוח לשנה מתקדמת לב"א – ארכיטקטורה צבאית והיסטוריוגרפיה של מערכות מצור בתקופות ההלניסטית והרומית

מבוא לתקופות הקלאסיות – א"י (שנה ב' ארכיאולוגיה ופתוח לכל מי שכבר לקח לפחות שיעור אחד ברקע לתקופה, שנתי)

אריה קופסקי, החוג ללימודי ארץ ישראל

אריה קופסקי, החוג ללימודי ארץ ישראל

התמחות: העת העתיקה המאוחרת, הנצרות במזרח (בעיקר יוונית וסורית), תיאולוגיה והרמנויטיקה.