top

מבנה לימודים

מבנה הלימודים

קורסי חובה
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באחד מחמשת החוגים ההיסטוריים חייבים ללמוד שני קורסי חובה של בית הספר להיסטוריה: אוריינות מידע (2 נ"ז) ומבוא להיסטוריה עולמית (4 נ"ז).
דוקטורנטים באחד מחמשת החוגים חייבים ללמוד שני סמינרים. אחד המיועד לדוקטורנטים שלב א' והשני מיועד לדוקטורנטים שלב ב'.

 קורסי בחירה
בבית הספר להיסטוריה ניתן ללמוד קורסי בחירה. הקורסים הניתנים הם חוצי זמן ומרחב ומשרתים את כל חמשת החוגים ההיסטוריים.
ד"ר יהודית ברונשטיין - מזון, תרבות וכוח: מקומו של המזון.
ד"ר חסן חליילה - דיני מלחמה ושלום בתורת האסלאם