top

מבנה לימודים

מידע על מבנה הלימודים, תנאי חובה ותכניות הלימוד של ביה"ס להיסטוריה ניתן למצוא בקישור הבא:


מידע על קורסי החובה והבחירה של ביה"ס להיסטוריה לכל התארים ניתן למצוא בקישור הבא:
קורסים תשע"ט


קורסים מוצעים לשנה"ל תשע"ט:
טבלת קורסים

לוח בחינות סמסטר א'+ב' תשע"ט:
בחינות תשע"ט