Haifa logo rgb faculty humanities dark cutבית הספר להיסטוריה

יונתן בן דב, החוג למקרא

יונתן בן דב, החוג למקרא

התמחות: מגילות מדבר יהודה, ספרות אפוקליפטית, המקרא והמזרח הקדום (ספרות, לשון, ואיקונוגרפיה), המזרח ההלניסטי, תולדות האסטרונומיה, תפיסות של זמן ומרחב, מדעי הרוח הדיגיטליים.

קורסים:

מבוא לנוסח המקרא

צדק חברתי במקרא ובמזרח הקדום

הטבע והבריאה במקרא ובמזרח הקדום

אפוקליפסה

זמן (קורס בינתחומי עם מצרים מפילוסופיה, היסטוריה ואמנות)

התגבשות התפילה

עיונים בספרי מקרא: מלכים, עמוס, איוב, תהלים, דניאל

השליחות הנבואית