Haifa logo rgb faculty humanities dark cutבית הספר להיסטוריה

אריה קופסקי, החוג ללימודי ארץ ישראל

אריה קופסקי, החוג ללימודי ארץ ישראל

התמחות: העת העתיקה המאוחרת, הנצרות במזרח (בעיקר יוונית וסורית), תיאולוגיה והרמנויטיקה.