top

תוכניות ביה"ס - מדעי הדתות

תכנית לימודים לתואר שני
בהתמחות במדעי הדתות

ראש התכנית: ד"ר משה בלידשטיין
מטרת התוכנית
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות, להקנות לתלמידים ידע בנוגע למגוון התופעות, המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת, הן על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים והן על ידי לימודי התמחות. התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת מחקר בתחום בו בחרו. התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות, בעבר ובהווה, ולעולמן החברתי, הרוחני, הריטואלי והחוויתי, כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל האפשר של התופעה הדתית בכללותה.הלימודים בתוכנית יתקיימו במסגרת אחד מחוגי ביה"ס להיסטוריה(היסטוריה כללית,תולדות א"י, לימודי א"י,מזרח תיכון ,תולדות האמנות)סטודנטים יירשמו כתלמידים באחד מהחוגים הרלוונטיים.
תנאי הקבלה
1 .תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 80 (76 לפחות בחוג השני)
2 .מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע"י ראש התכנית  וועדת המ"א של החוג הרללונטי , בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד. יש להשיג ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני.
3 .תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א׳ (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה) ואינם שולטים בשפת המקורות (יוונית, לטינית, ספרדית, גרמנית וכו׳) של תחום התמחותם ברמת מכינה, יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א׳, ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי מעבר לשנה ב׳.
תכנית הלימודים
א. התלמידים  יידרשו לקורסים בנושאי דתות, מחוץ לתחום ההתמחות (בהיקף של 12 שש"ס ,בדרג 3-4 ,באישור ראש התוכנית) ומתוך הנושאים הבאים:
פילוסופיה של הדת (החוג לפילוסופיה)
תולדות האמנות הדתית (החוג לתולדות האמנות ,החוג לארכיאולוגיה)
יחסי דת ,מדינה וחברה (החוג למדע המדינה ,החוג לחינוך)
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת 
נושאים דתיים אחרים מחוץ לתחום ההתמחות (בחוגים תולדות ישראל ומקרא, היסטוריה כללית, לימודי א"י ,לימודי אסיה, לימודי המזה"ת והאסלאם ,שפה וספרות ערבית ,ספרות עברית ,ספרות אנגלית)
ב. לימודי הבחירה בתחום ההתמחות בהיקף 12-20 שש"ס (בהתאם לחוג הלימודים אליו רשום הסטודנט ובהתאם למסלול הלימודים ,באישור ראש התוכנית)יהיו בנושאים הבאים:
דתות המזרח הקדום (החוג למקרא)
דתות העולם היווני-רומי(החוג להיסטוריה כללית)
נצרות(החוג להיסטוריה כללית והחוג ללימודי א"י)
דתות הודו, יפן וסין (החוג ללימודי אסיה)
יהדות (החוג לתולדות ישראל ומקרא והחוג לספרות עברית)
אסלאם (החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם והחוג לשפה וספרות ערבית)
ג. קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח או מדעי החברה בהיקף של 4-12 שש"ס.
מבנה הלימודים
לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:
1 .מסלול א׳ — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) — סה״כ 36 שש״ס*
תלמידים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם ברמת מכינה, יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א' ,ולהשיג ציון של 80 לפחות כתנאי למעבר לשנה ב'.
תלמידים במסלול א' שיזדקקו ללימודי שפה זרה לצורך מחקרם יוכלו להשתתף בלימודי שפה זרה במקום קורסי בחירה באישור ראש התוכנית. תלמיד שילמד שפה זרה ברמת מתחילים ו/או מתקדמים (8 או 16 שעות שבועיות סמסטריאליות)יקבל הכרה במחצית משעות קורסי בחירה (4 או 8 שעות שבועיות סמסטריאליות)בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
2 .מסלול ב׳ — כולל עמידה בבחינת גמר — סה״כ 36 שש״ס.
תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.
שקלול הציונים
מסלול א׳
שתי עבודות סמינריוניות 20%
ממוצע הציונים בקורסים 30%
עבודת גמר מחקרית (תזה) 50%
מסלול ב׳
שלוש עבודות סמינריוניות 45%
ממוצע הציונים בקורסים 35%
בחינת גמר 20%