top

מבנה לימודים

 


מידע על קורסי החובה והבחירה של ביה"ס להיסטוריה לכל התארים ניתן למצוא בקישור הבא:
קורסים תש"פ


קורסים מוצעים לשנה"ל תש"פ:
קורסים בבית הספר להיסטוריה תש"ף

לוח בחינות סמסטר א'+ב' תש"פ: