top

מיכאל איזנברג, החוג לארכיאולוגיה

מיכאל איזנברג, החוג לארכיאולוגיה

קורסים:

סמינר מ"א ופתוח לשנה מתקדמת לב"א – ארכיטקטורה צבאית והיסטוריוגרפיה של מערכות מצור בתקופות ההלניסטית והרומית

מבוא לתקופות הקלאסיות – א"י (שנה ב' ארכיאולוגיה ופתוח לכל מי שכבר לקח לפחות שיעור אחד ברקע לתקופה, שנתי)