top

אייל בן אליהו, החוג לתולדות ישראל

אייל בן אליהו, החוג לתולדות ישראל

התמחות: האופן שבו נתפס המרחב הארץ-ישראלי בתודעה היהודית לגווניה בעת העתיקה; גבולות ומקומות קדושים.

התפוצה היהודית בשלהי העת העתיקה 117 – 650 לספירה. האתר: diaspora.haifa.ac.il

קורסים:

מבוא לימי הבית השני המשנה והתלמוד.

מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל בעת העתיקה.

התפוצה היהודית בעת העתיקה.

"בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה": ירושלים-היסטוריה תיאולוגיה וארכיאולוגיה בין יהדות לנצרות.

קמפוס רואמ: יחד עם אורי אמיתי